Điều khoản và điều kiện

HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI

QUAN TRỌNG, VUI LÒNG ĐỌC KỸ:

BẠN NÊN ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY TRƯỚC KHI NHẤN “TÔI ĐỒNG Ý”. HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI NÀY (“EULA”) LÀ MỘT THỎA THUẬN HỢP PHÁP GIỮA BẠN (LÀ CÁ NHÂN HOẶC PHÁP NHÂN), NGƯỜI DÙNG CUỐI, VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ ÔNG BẦU. BẰNG VIỆC CÀI ĐẶT, SAO CHÉP, HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA EULA. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA EULA NÀY, BẠN CÓ THỂ KHÔNG CÀI ĐẶT, SAO CHÉP, TẢI, HOẶC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM PHẦN MỀM VÀ NHẤN “KHÔNG ĐỒNG Ý/ TỪ CHỐI”. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM THỪA NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN NÀY, HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN.

1. CẤP PHÉP SỬ DỤNG

Bằng cách cài đặt và / hoặc sử dụng SV League (‘Ứng dụng”), bạn đồng ý rằng Hợp đồng cấp phép người dùng cuối (EULA) là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý và bạn đồng ý với những ràng buộc đó. Bạn đồng ý tuân theo Luật sở hữu trí tuệ, các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định pháp luật có liên quan và tất cả những điều khoản, điều kiện của EULA.

Việc bạn sử dụng SV League đồng nghĩa bạn chấp thuận với nội dung của EULA. Theo điều khoản của EULA và các văn bản thỏa thuận khác, CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD (“THỂ THAO NUTIFOOD”) cấp cho bạn một giấy phép có thời hạn, không độc quyền, không được chuyển nhượng và không có quyền cấp lại cho bên thứ ba về việc sử dụng SV League. CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD không chuyển giao nhãn hiệu SV League; giấy phép đã cấp cho bạn dựa trên nội dung cấp phép đã thỏa thuận trong EULA không liên quan đến việc thương mại. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi EULA, vui lòng xóa ứng dụng SV League và ứng dụng sẽ bị loại bỏ khỏi thiết bị của bạn.

Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn bảo đảm có quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với mọi quy định của CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD, bảo đảm rằng bạn có đủ quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Ứng dụng.

2. PHÂN PHỐI

Ứng dụng được cấp phép sử dụng chứ không phải bán. Người dùng cam kết sẽ không cho thuê, cho mượn hoặc cấp lại quyền sử dụng ứng dụng. Người dùng cam kết không thực hiện việc phân tích ngược chương trình, biên dịch ngược, thay đổi, chuyển ngữ, sao chép Ứng dụng. Người dùng cũng đồng ý không cho phép những người khác thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm nêu trên.

 

 

 

3. THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG

3.1 Sử dụng

THỂ THAO NUTIFOOD trao cho người dùng Giấy phép cá nhân để sử dụng SV League. Bạn không có quyền chuyển giao, cho phép người khác sử dụng, sao chép hay đánh giá các bản cập nhật của SV League.

Bạn phải chịu trách nhiệm bảo mật tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã chọn trong suốt quá trình đăng ký, và bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện dưới tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý (a) ngay lập tức thông báo với THỂ THAO NUTIFOOD về bất kỳ việc sử dụng trái phép tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn hay bất kỳ sự vi phạm nào về bảo mật, và (b) bảo đảm rằng bạn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. THỂ THAO NUTIFOOD sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không tuân thủ điều khoản này. Bạn phải hết sức thận trọng khi truy cập vào tài khoản của mình bằng điện thoại dùng chung để những người khác không thể xem hoặc lưu lại mật khẩu hay các thông tin cá nhân khác của bạn.

Tài khoản của bạn chỉ phục vụ cho mục đích sử dụng của riêng bạn. Bạn không được phép cho người khác sử dụng tài khoản của mình, và bạn không thể chuyển nhượng hay nói cách khác là chuyển tài khoản của bạn cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Bạn thừa nhận rằng THỂ THAO NUTIFOOD sẽ không chịu trách nhiệm nếu bên thứ ba truy cập vào tài khoản của bạn dẫn đến việc đánh cắp và chiếm dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Khi nâng cấp, phát triển dịch vụ, CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD được phép bổ sung, cung cấp thêm các tiện ích dịch vụ cho Bạn mà không cần thông báo hoặc yêu cầu Bạn đăng ký bổ sung dịch vụ

3.2 Giới hạn sử dụng

Bạn phải sử dụng SV League theo đúng nội dung EULA, quy định của pháp luật và không được dùng cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật.

3.3 Hạn chế bản quyền

Ứng dụng này có chứa các tài liệu có bản quyền, các bí mật thương mại và các tài liệu thuộc quyền sở hữu khác. Bạn không có quyền được sửa đổi, đảo ngược, sắp đặt, biên soạn lại hay có bất kỳ hành vi nào can thiệp đến sự vận hành hoạt động của Ứng dụng. Bạn không được tạo sản phẩm phái sinh hay những sản phẩm khác được dựa trên hoặc có nguồn gốc từ toàn bộ hoặc một phần của ứng dụng SV League.

Nhãn hiệu, lôgô và tập tin đồ họa của CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD đại diện cho SV League (được xem như bộ nhận diện thương hiệu) sẽ không được sử dụng trong bất kỳ hình thức nào để quảng bá sản phẩm khác được phát triển cùng với SV League. CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD là chủ sở hữu quyền duy nhất của thương hiệu và các lợi ích thuộc về SV League bao gồm nhưng không giới hạn tất cả quyền sở hữu trí tuệ có liên quan.

Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định bản quyền quốc tế bảo vệ toàn bộ nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn: phần cứng, Ứng dụng, bộ nhận diện thương hiệu, bộ phận, hình ảnh, mẫu âm thanh, hoặc văn bản nào có thể được sao chép hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào của người sử dụng ngoại trừ trường hợp được quy định trong phạm vi của Chương trình người dùng duy nhất. CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD là chủ sở hữu quyền đương nhiên của các phần nêu trên của Ứng dụng

3.4 Giới hạn về trách nhiệm

Ban cam kết rằng, bạn có nghĩa vụ bảo đảm cho CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD, công nhân viên, đại lý và các nhà phân phối của công ty khỏi mọi tranh chấp giữa bạn và bên thứ ba bất kỳ phát sinh từ việc bạn sử dụng Ứng dụng của CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD.

Trong mọi trường hợp (bao gồm, nhưng không giới hạn, trường hợp do sơ suất), CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD, công nhân viên, đại lý và các nhà phân phối của công ty không có trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, gián tiếp, thiệt hại đặc biệt, thiệt hại từ những trường hợp bất khả kháng, thiệt hại từ các sự cố ngoài tầm kiểm soát, hoặc do hậu quả nào đi nữa (bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại về mặt kinh tế, mất dữ liệu thông tin, mất quyền sử dụng) phát sinh liên quan đến EULA này hoặc việc sử dụng Ứng dụng này, ngày cả khi chúng tôi đã đưa ra thông báo về khả năng có thể xảy ra thiệt hại.

Bạn đồng ý tải và sử dụng NTF-Shop phải tự chịu rủi ro và chấp thuận rằng CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc các thông tin tài khoản, thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu hoặc các thông tin khác được chia sẻ phát sinh từ việc sử dụng đó.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về các quyết định liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm được giới thiệu tới Bạn thông qua ứng dụng. Bạn hoàn toàn bãi bỏ và miễn trừ CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD khỏi bất kỳ và mọi trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, nguyên nhân khởi tố, hay thiệt hại nào xuất phát từ việc sử dụng ứng dụng của bạn, hoặc trong bất kỳ cách nào liên quan đến các bên thứ ba đã được giới thiệu tới bạn thông qua Ứng dụng.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp phát sinh nào giữa bạn và bên thứ ba (nếu có) phát sinh từ hoặc liên quan đến các giao dịch được thực hiện không thông qua dịch vụ của Ứng dụng.

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD, các công ty con và công ty liên kết của CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD, và mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý và các bên thứ ba có liên quan, đối với bất kỳ tổn thất, nghĩa vụ và chi phí liên quan hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba xuất phát từ việc (i) sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng của bạn đối với Ứng Dụng, (ii) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản của EULA hoặc các thỏa thuận, quy định hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba, hoặc (iii) bạn vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào. CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, để có sự bảo vệ độc quyền và kiểm soát mọi vấn đề liên quan đến việc bồi thường bởi bạn, trong bất kỳ sự kiện nào, bạn cam kết sẽ hoàn toàn hợp tác với CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD trong việc khẳng định đối với những bảo vệ này.

3.5 Luật áp dụng

Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng này bị vô hiệu bởi quy định của pháp luật hiện hành, thì những điều khoản còn lại đương nhiên vẫn có hiệu lực thi hành.

3.6 Chấm dứt

EULA có hiệu lực dựa trên sự chấp thuận của Người dùng. Bất kỳ việc không tuân theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này và/hoặc các quy định khác sẽ dẫn đến việc tự động chấm dứt ngay lập tức hiệu lực giấy phép được cấp theo nội dung của Hợp đồng. Bạn có nghĩa vụ ngay lập tức ngừng sử dụng SV League và xóa các phần Ứng dụng từ tất cả các thiết bị điện tử của bạn được cung cấp theo Hợp Đồng này.

4. VIỆC ĐỒNG Ý SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Bạn đồng ý rằng CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD được quyền thu thập và sử dụng các thông tin có được từ việc bạn sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sản phẩm của công ty (nếu có) liên quan đến SV League. CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD sử dụng các thông tin này để gửi các thông báo về việc sử dụng hoặc các thông báo có thể bạn quan tâm. Bất kỳ hình ảnh, văn bản, hoặc các thông tin khác được đăng trên Ứng dụng đều thuộc quyền sử dụng của CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD, nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ mà không cần thông báo cho bạn.

Để biết thông tin về các Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu của THỂ THAO NUTIFOOD, hãy đọc Chính sách bảo mật của THỂ THAO NUTIFOOD. Chính sách này sẽ giải thích cách THỂ THAO NUTIFOOD xử lý thông tin cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của bạn và khách hàng của bạn khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được sản xuất bởi CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD.

BẢO TRỢ

  • Cà phê ông Bầu
  • Chứng khoán Rồng Việt
  • Địa ốc Hưng Phú
  • Đồng Tâm
  • NutiMilk
  • Thủy sản Nam Miền Trung
  • Tuần Châu
  • Vietravel

TÀI TRỢ

  • An Phước
  • Động Lực